הועדה

מהי הועדה?

הועדה הינה בעצם סיוע במימון השהות בבית האבות כאשר המטופל מוגדר כ"תשוש גוף".
על מנת לקבל מימון זה יש להציג בפני לשכת הרווחה בעירו של הקשיש את המסמכים הבאים:
אישורים של הקשיש ובן/בת זוגו:
 1. צילום תעודת זהות שבו מספר תעודת הזהות והכתובת ברורים
 2. אישור מביטוח לאומי על גובה הקצבה
 3. במידה ויש בן/בת זוג – קצבת ביטוח לאומי של שני בני הזוג
 4. אישורי פנסיה והכנסות אחרות מכל מקור שהוא של שני בני הזוג
 5. אישור בנקאי על גובה חסכונות, קופות גמל וכו' (אובליגו) ותדפיס עובר ושב של התנועות בשלושת החודשים האחרונים
 6. במידה ואין לקשיש חשבון בנק, ש לפתוח לו חשבון ולהורות לביטוח לאומי להעביר את הקצבה לחשבון
 7. נסח טאבו עדכני מהדירה בה מתגורר הקשיש
 8. אישור ממס רכוש המעיד על נכסים בבעלות הקשיש חמש שנים לפני פנייתו לסידור המוסדי
 9. במידה והקשיש החליט להשכיר את הדירה יש להביא דו"ח שמאי (לא מתווך) על גובה דמי השכירות החודשיים
 10. סיכום מידע רפואי, טופס תפקודי, אבחון פסיכוגריאטרי
אישורים של בנים/בנות הקשיש ובני זוגם:
 1. צילום תעודת זהות בה רשומים הילדים (נכדים של הקשיש) ותאריכי לידתם.
 2. עצמאיים – שומת מס סופית מאותה שנה שבה יש שומה סופית גם אם היא משנים קודמות, חתומה על ידי מס הכנסה (אישור רואה חשבון לא יתקבל)
 3. שכירים – אישורי הכנסה מקוריים מכל מקור שהוא משלושת החודשים האחרונים של כל ילדי הקשיש ובני זוגם. כולל קצבאות זקנה, פנסיה ממקום עבודה ופיצויים במידה ונתקבלו בשנה שלפני הסידור, במקרה של פיטורין או יציאה לגמלאות.
 4. לא עובדים – אישור על הפסקת עבודה, דמי אבטלה או הבטחת הכנסה, כולל השלמת הכנסה. בן, בת או בני זוגם שאינם עובדים יחתמו במשרד הרווחה על הצהרה משפטית שאינם עובדים ויתחייבו להציג אישורים עם חזרתם לעבודה.
ברגע שיהיו ברשותכם את כל האישורים הנדרשים יש לתאם פגישה עם עובדות הזכאות לצורך עריכת החישוב.
אנו כאן בכדי לעזור לכם לבחון ולבקר במקומות אשר עובדים עם משרד הרווחה. חשוב שתדעו כי ניתן להתקבל לכל בית אבות בארץ ללא קשר לעיר המגורים. יעוץ לבתי אבות עם חברת מבט נכון הוא ללא עלות